اعضاء

 حاج حسین اسرافیلی (جانباز70درصد)
سردارحسین صفری(جانباز 70درصد)

دکترداود حیدری (جانباز70درصد)
 حاج امیرعقیقی (جانباز 70درصد)

دکترحمید رضایی (فرزند شهید)

دکترحسن ابوطالبی(جانباز 70درصد)

 حاج اکبر بهرامی (جانباز 70درصد)

 حاج ناصر قاسمی (جانبازشیمیایی)

 حاج منصور نم نم (جانباز 70درصد)

دکترحمید جعفری (جانباز 70درصد)

دکترحسین اسماعیلی (فرزند شهید)

 حاج فرخ سهراب (جانباز وآزاده)

دکتر یدالله سیاوش (جانباز شیمیایی)

  حاج موسی گلمحمدی (جانباز 70درصد)

  حاج ابوالفضل مالی (فرزند شهید)

مهندس محمدرضابیات سرمدی
(جانباز و آزاده)

حاج سید ناصر میری
(جانباز وآزاده)

حاج مهدی اسدزاده
(جانباز 70درصد)
حاج نریمان اسفندیار
(جانباز 70درصد)
دکتر محمدحسین شیخ محمدی
(جانبازشیمیایی)
دکتر فرح روز فاتحی
(همسر شهید)