اعضاء

 حاج حسین اسرافیلی
(جانباز70درصد)

 حاج اکبر بهرامی
(جانباز 70درصد)

دکترداود حیدری
(جانباز70درصد)
 حاج امیرعقیقی
(جانباز 70درصد)

دکترحسین اسماعیلی
(فرزند شهید)

دکترحسن ابوطالبی
(جانباز 70درصد)
 
   حاج سید ناصرمیری(جانباز وآزاده)

 حاج ناصر قاسمی (جانبازشیمیایی)

 حاج منصور نم نم (جانباز 70درصد)

دکترحمید جعفری (جانباز 70درصد)

  حاج موسی گلمحمدی (جانباز 70درصد)

 حاج فرخ سهراب (جانباز وآزاده)
دکتر فرحروز فاتحی
(همسر شهید)

مهندس محمدرضا بیات سرمدی
(جانباز و آزاده)

  حاج ابوالفضل مالی
(فرزند شهید)

حاج امیرهوشنگ غفران
(جانباز 70درصد)

حاج جواد استوار
(جانباز 70درصد)

دکترعلیرضا مختاری
(جانباز 70درصد)
حاج احمد مومنی راد
(جانباز شیمیایی)
حاج حسین کشاورز
( فرزند شهید)

 

حاج حجت علیخانی

(جانباز 70درصد)