خبری از پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

 رئیس کمیته امور اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

در صورت تخطی هر ارگان، سازمان و شرکت وابسته به دولت از تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران و گزارش بنیاد شهید و ایثارگران و بازرسی کل کشور، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مراتب را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.

بیست و پنج بهمن 1400

رتبه فعلی: 5