ديدار اعضاي شوراي ملي ايثارگران با رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور

اعضاي  هیات مدیره شبکه ملي ايثارگران با آقاي جمشيد انصاري ديدار كردند .

در اين ديدار مشكلات جامعه ايثارگري در خصوص سهميه استخدامي ايثارگران ،‌ كميسيون ماده 16 ، اعاده به خدمت ،‌حقوق ايثارگران و مهمترين مسائل اداري و استخدامي با ايشان در ميان گذاشته شدو نقش موثر و اساسي ان سازمان در تحقق حقوق قانوني ايثارگران در دستگاههاي اجرايي متذكر گرديد. اعضاي شبکه ملی ایثارگران با تاكيد بر كوتاهي بنياد و ساير دستگاههاي اجرايي در پيگيري حقوق ايثارگران براي حل مشكلات اشتغال ایثارگران پيشنهاداتي ارائه دادند. علاوه بر آن از ايشان خواسته شد تا در جلسات دولت مشكلات ايثارگران را مطرح و با رئيس جمهور در ميان بگذارند .

ايشان اظهار داشت بر اين مشكلات به دليل سابقه حضور در بنياد اشراف داشته و با آنها آشناست و در جهت كمك به حل مسائل مطرح شده از سوی شبکه ملی ایثارگران تلاش خواهند کرد..

فعلا رتبه بندی نشده