دکتر داود حیدری جانباز 70درصد نخاعی به عنوان مدیر و عضو هیات عامل مرکز جامع توانبخشی بقیه‌الله(عج) منصوب شد.

همچنین اعضای هیات عامل مرکز جامع توانبخشی بقیه‌ الله(عج) بشرح زیر منصوب شدند

 
 ۱. دکتر حمید علی صمیمی: رئیس هیات عامل
۲. دکتر حسن ابوطالبی(جانباز نخاعی): عضو هیات عامل
۳. امیر عقیقی(جانباز بصیر): عضو هیات عامل
۴. دکتر سید سعید صدرزاده: عضو هیات عامل

فعلا رتبه بندی نشده